31. 8. 2020 - Další informace pro rodiče

Doplňující informace ke vstupu do školy. 

Chtěli bychom Vás informovat o některých organizačních postupech, které začnou platit od středy 2. září 2020. Jejich cílem je co nejvíce minimalizovat pohyb osob ve škole.

Pro rodiče žáků 1. tříd  

Příchod do školy:  

 • poprosili bychom, aby ráno s prvňáčkem k šatně chodil pouze 1 rodič (doporučujeme používat roušku), předal žáčka paní učitelce a minimalizoval svůj pobyt ve škole 
 • od pondělí 14. 9. prosíme, aby rodiče vyzkoušeli samostatnost svých dětí a dovedli je pouze ke vchodu, dále by prvňáček pokračoval sám (u vchodu vždy bude někdo, kdo mu v případě potřeby pomůže)  

Odchod ze školy:

 • žádáme rodiče prvňáčků, ale i žáků ostatních tříd, aby nevstupovali do školy před koncem vyučování, nelze jako dříve čekat na děti před třídou  
 • pokud žáci nebudou chodit na obědy, prosíme, aby rodiče čekali před hlavním vchodem - čas rodičům 1. tříd sdělí paní učitelky třídní
 • pokud žáci chodí na oběd, prosíme, aby rodiče nevstupovali do budovy školy vchodem ke školní jídelně a nečekali na  děti před jídelnou ve spojovací chodbě, ale na chodníku před vstupem do jídelny - zde jim bude po obědě žák předán
 • toto pravidlo platí i pro rodiče žáků vyšších ročníků, nevstupujte prosím do chodby, počkejte na chodníku před vchodem

Žádáme rodiče všech žáků, aby do školy chodili co  nejméně, pouze v případě, pokud budou potřebovat něco vyřídit (kancelář, učitel, atd.). 

Vyzvedávání ze školní družiny v odpoledních hodinách bude probíhat obvyklým způsobem. 

Žádáme rodiče o dodržování těchto pravidel. Děkujeme za pochopení. 

28. 8. 2020 - 1. třídy - organizace prvního školního dne

Myslíme si, že zahájení povinné školní docházky byla vždy mimořádná událost v životě každého z nás, a tak ani my bychom nechtěli naše prvňáčky o tento zážitek ochudit.  Přesto v této současné situaci musíme nastavit určitá omezení, která, věříme, rodiče pochopí:

 • dne 1. září bychom požádali, aby do školy přišli prvňáčci v doprovodu maximálně 2 rodinných příslušníků (dle pravidel GDPR je  možno pořizovat fotografie, záznam pro vlastní potřebu - je možno později v rodinném kruhu ukázat a popsat) 
 • požádali bychom rodiče, aby s prvňáčky přicházeli do školy   od 7:30 - 7:50 hodin a šli přímo do  svých 1. tříd
 • při vstupu do školy využijte prosím dezinfekci na ruce
 • vzhledem k velkému počtu osob ve třídě žádáme, aby doprovod prvňáčka měl ochrannou roušku, pro děti toto omezení neplatí 
 • ve třídě budou činnost koordinovat paní učitelky třídní, seznámí i s organizací dalších školních dnů 
 • do tříd přijde přivítat naše prvňáčky pan starosta Ing. Ivan Radosta, pan místostarosta Michal Horek společně s vedením školy 
 • ukončení prvního slavnostního dne předpokládáme kolem 8.30 hodin
 • poté bychom požádali rodiče s prvňáčky o opuštění budovy a návštěvu jiných prostor (cukrárna, kavárna, zmrzlina atd.) 

Věříme, že si první školní den společně pěkně užijeme. 

28. 8. 2020 - Provoz školy v úvodu nového školního roku 2020/20021

Po prostudování manuálu z ministerstva školství bychom chtěli rodiče a žáky informovat o provozu naší školy v úvodu nového školního roku. 

Hlavním kritériem, kterým se budeme snažit při provozu školy dodržovat, je co možná maximální minimalizace rizik vyplývajících ze současné aktuální situace kolem nás, ale současně se snažit o co  "nejnormálnější" provoz školy:  

 • výuka bude probíhat bez omezení, bez nutnosti používat roušky v prostorách školy
 • není ale popřeno doporučení, pokud žáci, učitelé chtějí používat roušky, samozřejmě mohou
 • budeme dbát na maximální hygienu - dezinfekci rukou (při vstupu do budovy, ve třídách, na WC, v jídelně, ve školní družině) 
 • minimalizace pohybu žáků po chodbách o přestávkách (výjimka je návštěva WC, stěhování tříd) 
 • minimalizace pohybu žáků mezi budovami 1. a 2. stupně 
 • z hygienického hlediska nemůžeme v této  chvíli zajistit pitný režim na chodbách - čaj, prosíme rodiče, aby žákům zajistili dostatek tekutin  
 • budou stanoveny přesné nástupy na oběd - seznámí s nimi vyučující 
 • příbory budou žákům vydávat paní kuchařky  přímo "do ruky", neberou si je žáci sami
 • žáci budou sedět v jídelně vždy pohromadě jako třída, nebudou se navzájem míchat s ostatními  žáky
 • výuka kroužků bude zahájena v 2. polovině září, žáci nyní dostanou přihlášky  
 • prosíme rodiče, aby do prostor školy vstupovali v nejnutnějším případě (rodiče žáků 1. tříd budou o možném vstupu do školy informování při zahájení 1. září)

V případě změn v organizaci výuky budeme rodiče, žáky bezprostředně informovat. 

Věříme, že se nám s disciplinovaným přístupem žáků a vzájemnou spoluprací s rodiči danou situaci podaří zdárně zvládnout. 

Naším prvořadým cílem v současné situaci je plně se soustředit na školní výuku. 

24. 8. 2020 - Něco z historie školy

První písemné záznamy o naší škole pocházejí z roku 1879, kdy se škola přestěhovala do nové budovy č. 183 – dnešní budova gymnázia. V roce 1888 bylo provedeno rozdělení školy na chlapeckou a dívčí. Krátce po světové krizi ve 30. letech 20. století se podařilo prosadit výstavbu nové 24 třídní školy v dnešní Jeřábkově ulici.

Dne 19. prosince 1931 schválil zemský úřad městu půjčku 2 miliony Kč a současně schválil i zahájení stavby. Pozemek na školy byl koupen od pana Josefa Prince za 3000 Kč. Byla zadána soutěž na projekt budovy školy, která ponese název „Masarykovy školy“. Vítězem soutěže se stala firma Ing. Jana Zadražila. Rozpočet stavby činil dle tohoto plánu 2 546 000 Kč. Práce zednické, železobetonářské a dodávka železa byly zadány firmám Paukner-Roubík-Stupka, práce kamenické panu Zítkovi, tesařské panu Kadlecovi ze Sepekova, klempířské panu Urbanovi, pokrývačské panu Svatkovi, truhlářské panu Duškovi, zámečnické panu Poplšteinovi, natěračské panu Krajícovi a Bubeníčkovi, kamnářské panu Fialovi a dalším. Se stavbou nové budovy školy bylo započato 1. července 1934. Školní rok 1935/36 začal již v nové budově, a to v neděli 1. září 1935. Starosta města Karel Mach přednesl slavnostní projev. Po něm promluvil okresní školní inspektor Václav Levý. Ředitelem školy se stal Karel Dolista.

Válečné roky znamenaly pro školu velké komplikace. 21. května 1938 prožívala škola vzrušení způsobené obrannými opatřeními k zadržení hrozícího vpádu německé armády do naší vlasti. Z členů učitelského sboru byl povolán k okamžitému nastoupení do zbraně Josef Bodlák. 23. května 1938 při mobilizaci dále odcházejí Josef Suk, Jaroslav Blecha, Jaroslav Jarolímek a Kostečka.

15. března 1939 obsadilo říšskoněmecké vojsko Čechy a Moravu a zabavilo veškerý vojenský materiál. V Milevsku bylo německé vojsko ubytováno v našich školách, byla zabrána budova chlapecké školy, a tak se vyučovalo na škole dívčí s tím, že se střídali chlapci a dívky po dnech. Za války se mezi dětmi rozšířila obrna, kvůli níž byla škola na nějakou dobu uzavřena. Škola byla střídavě obsazována Němci, byl zde také umístěn Kinderlager pro dívky.

Po Karlu Dolistovi, který 1. července 1939 odchází na trvalý odpočinek, je nově jmenován ředitelem školy František Mlada (spolupracoval na Ottově naučném slovníku). Ten ale 9. října 1939 náhle umírá. Na jeho místo nastoupil Václav Grill a po něm v roce 1940 Bedřich Zítek. 17. září 1941 navštívil školu ministr školství Jan Kapras. V březnu 1943 všichni učitelé museli vykonat písemnou zkoušku z němčiny, později pak ústní zkoušku před německou zkušební komisí. 31. října 1944 opustil školu z důvodu totálního nasazení učitel Josef Lejčar a nastoupil na místo dělníka v Německém Brodě. Dne 22. dubna 1945 opustil školu Kinderlager, ale škola byla obsazena uprchlíky a kvůli častým náletům bylo opět rušeno vyučování. Dne 11. května 1945 v 9 hodin vjelo do Milevska ruské vojsko a došlo k zabrání školní budovy vojáky.

Po válce byla pětistupňová známkovací stupnice a docházka do školy byla až do patnácti let. Jako nepovinné předměty jsou ve škole zavedeny těsnopis a psaní na stroji. Škola se také zapojila do testů z matematiky, které zorganizoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Jako povinný vyučovací předmět byla zavedena ruština.

Stravování žáků bylo vyřešeno výstavbou školní jídelny v ulici Růženy Svobodové, která se pro žáky otevřela v roce 1956. Jídelna fungovala až do roku 1985, kdy její funkci převzala nově vystavená školní jídelna v ulici Za Krejcárkem. Mezi školou, novou jídelnou, družinou a polytechnickým pavilonem byly vystaveny spojovací chodby. Prostor bývalé staré jídelny je dnes využíván jako gymnastický sál pro výuku tělesné výchovy.

V roce 1979 byla stará budova dílen v akci Z přebudována na nový polytechnický pavilon, v kterém jsou dnes umístěna oddělení školní družiny, počítačová učebna a učebna dílen. Na zdech se dochoval reliéf a malby, které se žáky vytvořil akademický malíř Karel Stehlík. Vývoj se nesmí zastavit, a tak i dnes probíhá neustálá modernizace školy – vybavují se odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyňka, počítačová učebna.

Poslední velkou akcí, kterou jsme realizovali společně v roce 2019 se zřizovatelem Městem Milevskem, byla obnova sportovního areálu školy.

A tak i po 85 letech můžeme říci, že budova školy byla postavena velmi kvalitně a nadčasově.

Ale škola, to není jenom budova, ale to jsou především lidé, kteří v ní pracují a starají se o to, aby předali to nejlepší svým žákům. Snad se nám to daří…..

No, a co se v naší škole změnilo? To můžete zjistit při své prohlídce.

Jste srdečně zváni 1. září 2020. 

Přehled ředitelů:

1935-1939      Karel Dolista

1939                František Mlada

1939-1940      Václav Grill

1940-1942      Bedřich Zítek

1943-1945      Václav Grill

1945-1950      Bedřich Zítek

1951-1953      František Zeman

1954-1956      Josef Zima

1956-1962      František Zeman

1962-1968      Rudolf Pravda

1968-1970      Josef Nesporý

1970-1977      František Zeman

1977-1991      Jiří Ira

1991-1998      Marie Kovářová

1998-              Martin Hrych

Současnost:    Školní rok  2020/2021

Počet žáků:     570 žáků

Počet tříd:       26 tříd

Počet zaměstnanců: 37 učitelů, 9 asistentek pedagoga, 4 vychovatelky ŠD, 9 správních pracovníků, 8 zaměstnanců ve školní jídelně.                                                 

24. 8. 2020 - Den otevřených dveří k 85. výročí otevření nové budovy školy

V úterý 1. září 2020 se uskuteční na  naší škole Den otevřených dveří u příležitosti 85. výročí otevření školy. Srdečně zveme všechny zájemce z řad veřejnosti k prohlídce školy.

Program začne besedou se zástupci Občanského spolku Lidice v 10 hodin v učebně 9. B v přízemí školy. Besedu připravujeme za podpory MAP ORP Milevsko II z implementace v rámci podaktivity ,, Poznávání regionu a rozvoj kulturního podvědomí “ pro žáky naší školy, ale je zvána i veřejnost. 

V 11 hodin proběhne slavnostní zahájení před budovou školy, při kterém bude odhalena plaketa T. G. Masaryka. V letošním roce jsme si připomněli 75. výročí ukončení 2. světové války, k této události se váže i tragický osud Lidic. Naši školu navštíví pan Antonín Nešpor a přiveze darem od Občanského spolku Lidice Lidickou hrušeň, kterou společně zasadíme před školou.  

Následovat bude prohlídka školy, k nahlédnutí budou kroniky školy od roku 1879 až do současnosti. Škola bude veřejnosti otevřena do 17 hodin.

Těším se na setkání s Vámi. 

24. 8. 2020 - Informace pro rodiče

1.  Školní jídelna 

Informujeme rodiče, že je možno si vyřídit přihlášku na stravování v kanceláři školní jídelny ve dnech:

 • 24. - 27. 8. 2020     8:00 - 14:00 h
 • 28. 8. 2020             8:00 - 15:00 h
 • 31. 8. 2020              8:00 - 16:00 h  

Od 1. září 2020 jsme nuceni z důvodu zvyšování cen potravin navýšit finanční normativ na potraviny dle věku žáka dosaženého v daném  školním roce:

 • věk    7- 10 let             26,- Kč
 • věk  11 - 14 let             29,- Kč
 • věk  15 a výše             32,- Kč 

Prosíme rodiče, aby v případě potřeby navýšili potřebný limit u inkasa. Děkujeme. 

2. Školní družina

Žáky je možno zapsat do školní družiny:

 • 24.  - 27. 8. 2020     8:00 - 12:00 h 
 • 28. 8. 2020              8:00 - 15:00 h
 • 31. 8. 2020               8:00 - 16:00 h 

Platbu za školní družinu je možno uskutečnit převodem z účtu, nebo hotově v kanceláři školy. 

Provoz školní družiny bude již 1. září od 7:00 h do 16:00 h. V dalších dnech bude již pravidelný provoz od 6:30 - 16:30 h.  

 

30. 6. 2020 - Co říci na závěr......

Co říci na závěr letošního školního roku? 

Zprvu normální školní rok se v březnu změnil v dramatickou zápletku, která naši školu prověřila po všech stránkách. Myslím, že když se nyní obrátíme a projdeme si ty skoro čtyři  měsíce, najdeme spoustu práce, nových zkušeností, poznatkům, ale i ověření toho, že škola = učitel - žák - rodič a jeden bez druhého nemohou fungovat. Poděkování patří tedy žákům za to, jak se snažili, jak pracovali, rodičům za to, jak své děti podporovali a pomáhali nám učitelům a učitelům za to, jak pracovali jako perfektní tým. 

Myslím, že si nyní všichni trochu toho klidu a oddechu zasloužíme........ 

Proto, mějte krásný letní čas, krásné prázdniny, dovolenou a  v nové školním roce na shledanou.

29. 6. 2020 - Slavnostní předávání vysvědčení 9. ročníkům

V pondělí 29. 6. 2020 proběhlo předání vysvědčení žákům 9. ročníků. Kromě vysvědčení žáci dostali i pamětní list a knihu o Milevsku, kterou jim věnovalo vedení města.  Níže přikládáme pouze několik fotografií, ostatní najdete na linku, který žákům přišel na jejich školní gmail.  Přejeme mnoho úspěchů na jejich další cestě životem...... 

Subscribe to