7. 5. 2020 - Svátek 8. května - Den vítězství

Víme, že nám v těchto dnech hlavami letí spousta obav, myšlenek a starostí, ale právě proto jsme vložili tuto krátkou aktualitu, která je možná paralelou toho, co v té době prožívali naši předci.  

Dne 7. května je tomu přesně 75 let,  kdy byla  v Remeši po letech válečného běsnění podepsána bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa, ale v Praze  o této zprávě nikdo nevěděl, pořád se zde bojuje, staví se barikády a  probíhá Pražské povstání.

8. května 1945  v Evropě již vyzváněly zvony a lidé oslavovali konec války, ale Praha byla osvobozena až 9. května, válka konečně skončila...

Málokdo z nás si dokáže představit, co se v tu chvíli lidem honilo hlavou, ale musely to být určitě pocity štěstí, štěstí z toho, že ta hrozná válka konečně skončila. 

A proto se na chvilku zastavme a pojďme uctít památku všech padlých, kteří položili životy za to, abychom  tu v dnešní době mohli být.

6. 5. 2020 - Informace pro rodiče žáků 9. ročníku, kteří jsou od 11. května přihlášeni k docházce na přípravu na přijímací zkoušky.

Vážení rodiče, 

vzhledem k počtu přihlášených jsou určeny dvě skupiny (9. A, 9. B). Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení je neměnné.

V týdnu od 11. – 15. května 2020  bude probíhat výuka ve dnech pondělí, středa a pátek od 8:00 – 11:30 h (2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika). 

V některých vyučovacích dnech bude každá skupina ještě rozdělena na dvě menší skupiny, aby byl prostor pro individuální práci se žáky.

Třídní učitelé si žáky vyzvednou před školou – 9. A  7:50 h  a  9. B  8:00 h.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Zákonný zástupce žáka je povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví, který naleznete na webu školy www.zsmilevsko.cz.  Tento formulář žák odevzdá při prvním příchodu do školy. Bez tohoto podepsaného prohlášení není možno se účastnit výuky.

  • při výuce bude sedět jeden žák v lavici
  • každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Ve třídě při dodržení rozestupů nosit roušku nemusí, při pohybu ve společných prostorách ano
  • dezinfekce na ruce je ve škole zajištěna
  • výdej obědů ve školní jídelně se bude řídit dle pravidel MŠMT ČR

Podrobné informace naleznete v metodice Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, která je také na stránkách školy.

5. 5. 2019 - Email pro účastníky zájezdu do Anglie

Dobrý den, 

dnes jsme všem účastníkům zájezdu rozeslali na žádost cestovní kanceláře K Tour email ohledně zájezdu do Anglie.

Email jsme odeslali dnes ráno, protože jsme se ještě včera s panem Klikem domlouvali na jeho úpravách tak, aby se k novému zájezdu mohli přihlásit všichni (účastníci, kteří zájezd doplatili, ale i ti, kteří udělali storno), pokud budou chtít. 

Cestovní kancelář žádá o sdělení informace do 5 dnů od obdržení emailu. 

V každém případě napište, zda se zúčastníte nebo nezúčastníte nového zájezdu. 

Dále bychom Vás požádali, zda byste mohli tuto informaci zaslat i paní učitelce Honzíkové s informací, jak jste zájezd zaplatili (úplně, storno s doplatkem, storno bez doplatku), pro případné další jednání s cestovní kanceláří. 

Předem Vám děkujeme. 

2. 5. 2020 - Soubor hygienických pokynů pro ZŠ

Dnes v podvečer zveřejnilo MŠMT ČR dlouho očekávaný manuál hygienických pokynů pro ZŠ, který naleznete   ZDE

Součástí materiálů je také čestné prohlášení pro rodiče, které naleznete  ZDE.

Po rychlém prostudování materiálů Vás budeme informovat o konkrétních krocích, které povedou k realizaci tohoto pokynu na naší škole. 

Protože jsme zjistili, že je někdy obtížné se na výše uvedené odkazy dostat (webová stránka ministerstva je přetížena a padá), přikládáme soubory ještě jako přílohy této aktuality.  

30. 4. 2020 - Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek  jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek od školního roku 2020/2021 a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem.

24. 4. 2020 - Zahájení školního provozu pro děti v rámci krizové školy

Naše škola je pověřena v systému krizového řízení pro Milevsko a okolí zajišťovat péči o děti rodičů, kteří nemohou  z důvodu svého pracovního zařazení (zdravotnictví, záchranný systém, úřady atd.)  o ně během dne pečovat.

Od 20. dubna byl požadavek zahájit školní provoz pro tyto děti. Jedná se zatím o tři děti, které školu navštěvují od 8 - 15 hodin. Děti během dne mají spoustu aktivit, ale samozřejmě se nezapomíná ani na plnění školních povinností. Děti mají zajištěnou celodenní stravu a vše probíhá v souladu s doporučenými hygienickými nařízeními. 

Martin Hrych

20. 4. 2020 - Informace k výsledku zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/2021

Zápis na naší škole proběhl v termínu od 3. 4. - 17. 4. 2020. Celkové výsledky zápisu: 

  • bylo zapsáno celkem 80 dětí, z toho je 37 dívek a 43  chlapců
  • počet dětí, kteří již odklad mají nebo jsou před jeho vyřízením, je 14 dětí
  • 1. ročník ve školním roce 2020/2021 bude mít 3. třídy 

Informace pro rodiče, kteří podali přihlášku.

V případě elektronické přihlášky již rodiče mají přiděleno registrační číslo, ostatním rodičům, kteří podali přihlášku jiným způsobem, bude zasláno registrační číslo SMS zprávou. 

Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích školy dne 30. 4. 2020. 

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří si vybrali naši školu pro vzdělávání svých dětí. 

Tento fakt nás zavazuje, ale i profesně velmi těší. Děkujeme. 

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 

Subscribe to