Aktuální informace

Školní družina

Informace k provozu od 12. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

  • Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky

V návaznosti na toto opatření: 

  • družina bude probíhat v homogenní skupinách dle tříd - družiny budou umístěny v kmenových třídách
  • provoz družiny od 6:30 - 16:00 h
  • mimořádně dne 12. 4. 2021 ranní družina od 7:00 - žáci se budou testovat  v malé tělocvičně, poté jim bude umožněn vstup do budovy školy
  • v dalších testovacích termínech bude probíhat testování již v kmenových učebnách určených pro školní družinu 
  • při vyzvedávání žáků ze školní družiny není možné dle manuálu umožnit vstup o budovy třetím osobám
  • zákonní zástupci kontaktují u vstupních dveří kancelář, zde doejde k vyrozumění paní vychovatelky, které pošle žáka k vyzvednutí 

Školní družina pro zaměstnance vybraných skupin "krizová" družina: 

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou


▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 

V případě, pokud patříte do skupiny těchto vybraných zaměstnanců, a měli byste zájem o umístění svého dítěte do takto zřízené skupiny školní družiny, je potřeba toto doložit potvrzením od zaměstnavatele. 


Školní družina je výchovné zařízení, které plní významnou roli na základní škole. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a  zabezpečuje žákům náplň volného času v době před  nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti zde mají možnost výběru činnosti, do které se chtějí zapojit.

   Pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, poznávací a pohybové činnosti – nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Pořádáme také příležitostné akce – dětský karneval, soutěže ve všeobecných znalostech, sportovní soutěže, besedy atd.

Platbu za školní družinu je možno uskutečnit převodem z účtu  nebo hotově v kanceláři školy. 

 

Otevírací doba školní družiny

6:30 - 8:00 a 11:30 - 16:30

 

žáci 1. třídy

Vychovatelka: Iva Nováková
mobil: 775 700 061
email: i.novakova@zsmilevsko.cz

Vychovatelka: Soňa Stehlíková
mobil: 775 700 061
email: s.stehlikova@zsmilevsko.cz

žáci 2. třídy

Vychovatelka: Pavlína Kramperová
mobil: 775 700 061
email: p.kramperova@zsmilevsko.cz

žáci 3. až 5. třídy

Vychovatelka: Dita Hejná
telefon: 775 700 061
email: d.hejna@zsmilevsko.cz

Další vychovatelky: 

Mgr.  Hana Wegschmiedová

Mgr.  Ilona Kabátová 

 

Školní klub

Vychovatelka: Bc. Jana Kosíková