22.09.2022 Dotace Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme"

JKVážení rodiče, 

naše škola se zapojí do dotačního programu, který vyhlásil Jihočeský kraj "My v tom Jihočechy nenecháme". Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v Jiho­čes­kém kra­ji. Vzhledem k administrativní zátěži, která bude pro nás s tímto programem spojená, bychom chtěli rodiče - žadatele  požádat: 

  • směřujte žádost do 1 aktivity, preferovali bychom školní stravování 
  • škola bude přijímat žádosti do pátku 18. listopadu 2022 (samozřejmě žadatel může žádat na obědy za období září 2022 - leden 2023) 
  • za správnost žádosti a doložených potvrzení zodpovídá žadatel 
  • škola nemá volné finanční prostředky, které by nyní mohla žadatelům ihned vyplácet za platby, tedy budou nadále strhávány z účtu žadatele 
  • finanční prostředky budou vráceny žadatelům  po přiznání dotace (to časově může být  třeba až  konec 1. poloviny roku 2023)
  • žádosti přijímáme v kanceláři školy - p. Táborová 

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Vzor žádosti naleznete v příloze této aktuality.