4. 6. 2020 - Informace pro žáky 6. – 8. ročníku a jejich rodiče

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování. Jejich účast jste nahlásili třídním učitelům i s informací o stravování. Bylo vytvořeno celkem 9 skupin žáků. Jedná se o 111 žáků 6. – 8. ročníku, což je 65%.

1. Příchod ke škole a pohyb před školou:

Z důvodu minimalizovat velké shromažďování osob před školou se bude do budovy školy vstupovat dvěma vchody, aby cesta do šatny a třídy byla co nejkratší. Žáci mohou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 – 8:00 h, půjdou přímo do šaten a po příchodu do třídy provedou umytí a dezinfekci rukou.

a) hlavní vchod do školy – 8. A, 7. A, 7. B, 8. C

b) vstup od lékárny (jako do školní jídelny) – 8. B, 6. A, 6. B, 7. C

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou této aktuality). V případě potřeby je možno formulář vyzvednout v kanceláři školy.  Žák, který nebude mít toto prohlášení, se nemůže účastnit výuky!  

V budově školy:

Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky.  V každé učebně je mýdlo a dezinfekce v dávkovači a jednorázové ručníky.

Organizace vyučování, stravování ve školní jídelně

a) organizace vyučování

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že bude zajištěno ve třídě dodržení odstupu mezi žáky cca 2m (nejméně 1,5m), v tomto případě nemusí mít žáci ve třídě nasazené roušky. Skupiny je možné doplňovat a měnit.  Vyučování bude organizováno dle upraveného rozvrhu, který bude na stránkách školy umístěn v pátek 4. 6. 2020.

Vyučování bude probíhat:   8:00 – 12:30 h

b) školní stravování

Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla. Obědy žákům jsou automaticky přihlášeny, pokud o to rodič projevil zájem a nahlásil při zjišťování zájmu.

Stravování žáků bude organizováno od 12:30 do 13:00 h.

V případě, že žák, který se přihlásil ke stravování, na oběd nepůjde, je potřeba oběd odhlásit ve ŠJ, paní Sládková tel. 775 700 064, e-mailem jidelna@zsmilevsko.cz.

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni.

Příloha Velikost
Čestné prohlášení 268.76 KB