12. 6. 2020 - Informace o vrácení plateb za školní družinu, kroužky a pitný režim

Vzhledem k mimořádným opatřením, které způsobily uzavření školy v období březen - červen, budou za tyto měsíce vráceny poplatky za školní družinu, kroužky a pitný režim. Vratka bude provedena buď přímo na bankovní účet zákonného zástupce nebo hotově prostřednictvím třídních učitelů, kteří předají žákům, kteří jsou nyní přítomni ve škole, ostatním při předávání vysvědčení. 

8. 6. 2020 - Aktualizované rozvrhy hodin od 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 je zahájena výuka i pro žáky 2. stupně (6. - 8. ročník).

Žákům 9. ročníku, kteří 8. 6.  skládají přijímací zkoušky, přejeme hodně úspěchů. 

Rozvrhy hodin naleznete v odkaze Rozvrhy hodin a v sekci Mimořádná opatření, týdenní plány.

Při příchodu žáka do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení třídnímu učiteli. 

V případě potřeby může zákonný zástupce  Čestné prohlášení vyplnit v kanceláři školy, kde jsou připraveny tiskopisy. 

4. 6. 2020 - Informace pro žáky 6. – 8. ročníku a jejich rodiče

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování. Jejich účast jste nahlásili třídním učitelům i s informací o stravování. Bylo vytvořeno celkem 9 skupin žáků. Jedná se o 111 žáků 6. – 8. ročníku, což je 65%.

1. Příchod ke škole a pohyb před školou:

Z důvodu minimalizovat velké shromažďování osob před školou se bude do budovy školy vstupovat dvěma vchody, aby cesta do šatny a třídy byla co nejkratší. Žáci mohou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 – 8:00 h, půjdou přímo do šaten a po příchodu do třídy provedou umytí a dezinfekci rukou.

a) hlavní vchod do školy – 8. A, 7. A, 7. B, 8. C

b) vstup od lékárny (jako do školní jídelny) – 8. B, 6. A, 6. B, 7. C

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou této aktuality). V případě potřeby je možno formulář vyzvednout v kanceláři školy.  Žák, který nebude mít toto prohlášení, se nemůže účastnit výuky!  

V budově školy:

Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky.  V každé učebně je mýdlo a dezinfekce v dávkovači a jednorázové ručníky.

Organizace vyučování, stravování ve školní jídelně

a) organizace vyučování

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že bude zajištěno ve třídě dodržení odstupu mezi žáky cca 2m (nejméně 1,5m), v tomto případě nemusí mít žáci ve třídě nasazené roušky. Skupiny je možné doplňovat a měnit.  Vyučování bude organizováno dle upraveného rozvrhu, který bude na stránkách školy umístěn v pátek 4. 6. 2020.

Vyučování bude probíhat:   8:00 – 12:30 h

b) školní stravování

Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla. Obědy žákům jsou automaticky přihlášeny, pokud o to rodič projevil zájem a nahlásil při zjišťování zájmu.

Stravování žáků bude organizováno od 12:30 do 13:00 h.

V případě, že žák, který se přihlásil ke stravování, na oběd nepůjde, je potřeba oběd odhlásit ve ŠJ, paní Sládková tel. 775 700 064, e-mailem jidelna@zsmilevsko.cz.

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni.

19. 5. 2020 - Organizace výuky pro žáky 1. stupně od 25. 5.

Vážení rodiče,

od 25. 5. bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování. Jejich účast jste nahlásili třídním učitelům i s informací o stravování, popřípadě odpolední zájmové činnosti.

Bylo vytvořeno celkem 15 skupin žáků, kteří se budou vyučovat ve svých kmenových třídách. Jedná se o 198 žáků, což je 60%.

Vyučování bude probíhat dle pokynů a instrukcí z manuálu, který jsme obdrželi od MŠMT.

1. Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu rouškou

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

2. Příchod ke škole a pohyb před školou:

Z důvodu minimalizovat velké shromažďování osob před školou se bude do budovy školy vstupovat několika vchody, aby cesta do šatny a třídy byla co nejkratší.

Žáci mohou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 – 7:50, vstup bude organizován správními zaměstnanci školy, kteří budou u vchodů dohlížet na dodržování rozestupů mezi žáky. Žáci půjdou přímo do šaten, kde na ně dohlédne paní učitelka, odvede je do tříd, žáci provedou umytí a dezinfekci rukou.

a) hlavní vchod do školy – vstupují třídy:

1. patro:       1. B         1. A         1. C          2. C

2. patro:      4. C         3. A         3. B          3. C       5. C

pozn. žáci 5. C nepůjdou do své šatny, ale přímo ke třídě

b) zadní vstup – hlavní budova z ulice R. Svobodové (malá tělocvična)

2. A      4. B       2. B       4. A

c) vstup od lékárny (jako do školní jídelny)

5. A       5. B       9. A      9. B

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou toho textu). Žák, který nebude mít toto prohlášení, se nemůže účastnit výuky a nebude vpuštěn do školy!

V budově školy:

Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky.  V každé učebně je mýdlo a  dezinfekce v dávkovači a jednorázové ručníky.

Organizace vyučování, stravování  ve jídelně a volnočasová činnost 

a) organizace vyučování

Vyučování je plně v kompetenci třídních učitelů, kteří ho budou zajišťovat.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude zajištěno dodržení odstupu mezi žáky cca 2 m (nejméně 1,5 m), v tomto případě nemusí mít žáci ve třídě nasazené roušky.

Vyučování bude organizováno dle upraveného rozvrhu, který bude na stránkách školy umístěn v pátek 22. 5. 2020. Předpokládáme, že každý den budou hlavní předměty Čj, M, doplněné dalšími předměty.

Vyučování bude probíhat:

1. – 3. ročník         4 vyučovací hodiny           7:50 – 11:25

4. – 5. ročník         5 vyučovacích hodin         7:50 – 12:20

b) školní stravování

Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla.

Obědy žákům jsou automaticky přihlášeny, pokud o to rodič projevil zájem a nahlásil při zjišťování zájmu.

Stravování žáků bude organizováno tak, aby stravování žáků 1. – 3. ročníku skončilo v 12:00 h a 4. – 5. ročníku v 13:00 h, případně tak, aby žáci stihli odjezdy autobusů.

V případě, že žák, který se přihlásil ke stravování, na oběd nepůjde, je potřeba oběd odhlásit ve ŠJ, paní Sládková tel. 775 700 064, mailem jidelna@zsmilevsko.cz.

c) volnočasové aktivity „družina“

Žáky, kteří projevili zájem o volnočasové odpolední aktivity, si převezmou příslušní pedagogičtí pracovníci. Odpolední aktivita bude probíhat ve stejné třídě, v které probíhalo vyučování.

Zde s nimi budou provádět volnočasové aktivity, popřípadě budou využívat uzavřený venkovní areál školy.

Žádáme rodiče žáků, aby na formulář čestného prohlášení připsali čas a způsob odchodu (sám, v doprovodu – koho) ze školy.

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni. 

Subscribe to