Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou:

- pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji,
- vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji, a to konkrétně ve městě Milevsko a jeho okolí.


Předpokládá se, že se do vlastního projektu jako cílová skupina zapojí pedagogové těchto škol a školských zařízení:

-1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek,
- 2. základní škola J.A.Komenského Milevsko, J.A.Komenského 1023, okres Písek,
- Základní škola a Mateřská škola Sepekov,
- Základní škola Kovářov, okres Písek,
- Základní škola a Mateřská škola Bernartice,okres Písek.


Tento projekt je předkládán z důvodu nedostatečného množství vzdělávacích programů pro multimediální techniku - interaktivní tabuli a nedostatečné znalost využívání této techniky ze strany pedagogů a neznalosti u pedagogů při tvorbě vlastních vzdělávacích programů, které jsou inovativní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí s důrazem na využívání multimediální techniky a ICT ve výuce a vzdělávání přispěje k systematickému rozvoji a zvyšování kvality a efektivity vzdělávání.Zdůvodnění potřebnosti:

Tento projekt je předkládán z důvodu nedostatečného množství vzdělávacích programů pro multimediální techniku - interaktivní tabuli a neznalost využívání této techniky ze strany pedagogů a neznalost u pedagogů tvorby vlastních vzdělávacích programů.


Projekt byl připraven a bude realizován ve spolupráci s partnery bez finančního příspěvku. Partnery projektu jsou:
- 2.základní škola J.A.Komenského Milevsko,
- Dům kultury Milevsko,
- Město Milevsko.


Spolupráce s partnery byla navázána především s ohledem na jejich konkrétní zkušenosti s přípravou a realizací projektů z oblasti RLZ a také z důvodu kooordinace RLZ v regionu Milevsko.


Projekt by měl být podpořen z veřejných zdrojů, protože přispěje ke zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a protože reaguje na nedostatečné množství vzdělávacích programů pro multimediální techniku - interaktivní tabuli a neznalost využívání této techniky ze strany pedagogů a neznalost u pedagogů tvorby vlastních vzdělávacích programů. Projekt je inovativní především vtom, že bude pořízena nová multimediální a ICT technika a budou vytvořeny vzdělávací programy pro využití multimediální techniky a ICT ve výuce a vyškolení pedagogů v této oblasti. Školení bude také probíhat prostřednictvím e-lerningu, což dokládá inovativnost projektu. Po úspěšném ukončení projektu budou vyškolení pedagogové v řešené problematice schopni plně využívat pro vzdělávání a výuku tento inovativní produkt.

Projekt je plánován pro cílovou skupinu, kterou jsou pracovníci škol (i vedoucí pracovníci škol) a školskýchZapojení a motivace cílové skupiny:

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou:

- pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji,
- vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji, a to konkrétně ve městě Milevsko a jeho okolí.


Zapojení a motivace cílové skupiny:

S ohledem na vývoj a nové trendy v oblasti využívání ICT ve vzdělávání je v zájmu všech pedagogických pracovníků škol využívat vzdělávací programy s využitím multimediální techniky a ICT ve výuce a vyškolit se v této problematice.
Cílové skupina proto bude do projektu zapojena na základě oslovení a nabídky ze strany žadatele projektu, který si před podáním tohoto projektu již ověřil zájem ze strany cílové skupiny o tyto aktivity a vzdělávání.
Cílová skupina bude motivována tak, že úspěšní účastníci projektu budou mít i po skončení kurzu a celého projektu i v budoucnosti umožněn přístup do e-learningové aplikace, která se samozřejmě pod dohledem žadatele bude dále rozvíjet a utvářet dle potřeb a požadavků na kvalitu a dostupnost vzdělávání.
Cilová skupina po ukončení projektu se bude moci aktivně zapojit do zefektivnění vzdělávání a spolupodílet se na systematickém zvyšování kvality výuky.

Přínos pro cílovou skupinu:

Přínosem pro cílovou skupinu, tj. pro pedagogocké pracovníky škol, z tohoto projektu bude především získání nových vědomostí a dovedností, které budou přínosné pro vlastní výuku a komunikaci se žáky na moderní bázi. Získané znalosti umožní vyškoleným pedagogům udělat výuku zajímavou a atraktivní pro žáky s využitím multimediální techniky a ICT a pro sebe umožní další vzdělávání on-line prostřednictvím e-learningu. Úspěšní účastníci tohoto vzdělávacího programu budou totiž mít zajištěn i nadále přístup do e-learningové aplikace a budou ji tak moci využívat pro své další vzdělávání i pro výuku.