Povinné informace

Údaje o jmenování ředitelem školy:

Ředitel školy: PaedDr. Martin Hrych

Jmenován: Usnesením Rady Města Milevska 25. 6. 2018

Údaje o zaměstnancích určených k poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.:

PaedDr. Martin Hrych (ředitel)
Tel.: +420 382 52 44 59, +420 775 70 00 60

Mgr. Štěpánka Nováková (zástupkyně ředitele - 1. stupeň)
Tel.: +420 382 52 13 93   +420 777 927 571

Mgr. Veronika Palusová (zástupkyně ředitele - 2. stupeň)
Tel.: +420 382 52 13 93, +420 775 70 00 63

 

Údaje o zaměstnancích určených k přijímání stížností, podnětů:

   PaedDr. Martin Hrych  (ředitel školy)

   Mgr. Veronika Palusová (zástupkyně ředitele 2. stupně)
   Radka Táborová (sekretariát)
   Jana Sládková (školní jídelna)
   paní učitelky, paní vychovatelky

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy řídí při výkonu své působnosti:

Předpisy jsou k nahlédnutí od 8.00 do 16.00 hodin v pracovní dny v kanceláři školy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
Zákon č. 106/1999 Sb.

 

Řešení stížností:

O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, sepíše se písemný záznam, a to i tehdy, jestliže vyřízení stížnosti náleží do působnosti jiné organizace. Pak se postupuje jako v případě písemných stížností.

V případě došlé písemné stížnosti je nutné podat zprávu do 5 dnů ode dne doručení stížnosti stěžovateli o příjmu stížnosti.

V případě, že stížnost je k prošetření a vyřízení postoupena jiné organizaci, oznámí se tato skutečnost opět písemně stěžovateli. Tato organizace již příjem  stížnosti stěžovateli nepotvrzuje.

O ústních jednáních při prošetřování stížnosti sepíše  pracovník prošetřující stížnost zápis, který musí obsahovat jména všech osob jež se jednání zúčastnily, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání a také doložku, že účastníci jednání byli s obsahem zápisu seznámeni (+ datum jednání a místo jednání). Všichni zúčastnění jednání zápis podepíší. Jestliže některý účastník odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodu na konec zápisu.

Každá stížnost má být vyřízena do 30 kalendářních dnů. O vyřízení stížnosti se podává zpráva stěžovateli písemně, i když se jedná o stížnost neoprávněnou. Vyřízením stížnosti se rozumí sdělení stěžovateli, které obsahuje výsledek šetření a návrh opatření. 

 

Sazby úhrad za poskytování informací:

Náklady spojené s vyhledáváním informace: 100 Kč / hodina.
Pořízení kopií: 2 Kč / 1 stránka kopie, 3,50 Kč / 1 list kopie

 

Náklady za odeslání informace žadateli:

Podle platného poštovního sazebníku

 

Výroční zprávy:

Výroční zprávy jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. K otevření dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný například program Adobe Acrobat Reader, který je k dispozici zdarma.

 

V případě zájmu jsou k dispozici k nahlédnutí u výše uvedených osob v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.