Povinné informace

Údaje o jmenování ředitelem školy:

Ředitel školy: PaedDr. Martin Hrych

Jmenován: Usnesením Rady Města Milevska 25. 6. 2018

Údaje o zaměstnancích určených k poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.:

PaedDr. Martin Hrych (ředitel)
Tel.: +420 382 52 44 59, +420 775 70 00 60

Mgr. Štěpánka Nováková (zástupkyně ředitele - 1. stupeň)
Tel.: +420 382 52 13 93   +420 777 927 571

Mgr. Veronika Palusová (zástupkyně ředitele - 2. stupeň)
Tel.: +420 382 52 13 93, +420 775 70 00 63

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy řídí při výkonu své působnosti:

Předpisy jsou k nahlédnutí od 8.00 do 16.00 hodin v pracovní dny v kanceláři školy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
Zákon č. 106/1999 Sb.

 

Řešení stížností

O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, sepíše se písemný záznam, a to i tehdy, jestliže vyřízení stížnosti náleží do působnosti jiné organizace. Pak se postupuje jako v případě písemných stížností.

V případě došlé písemné stížnosti je nutné podat zprávu do 5 dnů ode dne doručení stížnosti stěžovateli o příjmu stížnosti.

V případě, že stížnost je k prošetření a vyřízení postoupena jiné organizaci, oznámí se tato skutečnost opět písemně stěžovateli. Tato organizace již příjem  stížnosti stěžovateli nepotvrzuje.

O ústních jednáních při prošetřování stížnosti sepíše  pracovník prošetřující stížnost zápis, který musí obsahovat jména všech osob jež se jednání zúčastnily, stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání a také doložku, že účastníci jednání byli s obsahem zápisu seznámeni (+ datum jednání a místo jednání). Všichni zúčastnění jednání zápis podepíší. Jestliže některý účastník odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodu na konec zápisu.

Každá stížnost má být vyřízena do 30 kalendářních dnů. O vyřízení stížnosti se podává zpráva stěžovateli písemně, i když se jedná o stížnost neoprávněnou. Vyřízením stížnosti se rozumí sdělení stěžovateli, které obsahuje výsledek šetření a návrh opatření. 

Sazby úhrad za poskytování informací:

Náklady spojené s vyhledáváním informace: 100 Kč / hodina.
Pořízení kopií: 2 Kč / 1 stránka kopie, 3,50 Kč / 1 list kopie

Náklady za odeslání informace žadateli:

Podle platného poštovního sazebníku

 

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) 

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání. 

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

  1. písemně, v listinné podobě předat osobně,
  2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
  3. písemně elektronicky do datové schránky mm6mvyp
  4. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba  whistleblowing@zsmilevsko.cz
  5. ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení: PaedDr. Martin Hrych          

Telefon:              +420 775 700 060              

E-mail:                whistleblowing@zsmilevsko.cz

Datová schránka:  mm6mvyp

Adresa:                  Jeřábkova 690, 399 01Milevsko

 

Výroční zprávy:

Výroční zprávy jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. K otevření dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný například program Adobe Acrobat Reader, který je k dispozici zdarma.

 

V případě zájmu jsou k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy  v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.