Mimořádná opatření

Organizační informace

13. 10. 2020 - Informace k výuce 14.10. do 23. 10. 2020

   předem se omlouváme, že níže uvedené informace nejsou a ani nemohou být kompletní. Budeme je postupně  doplňovat.

Distanční výuka

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se rozhodnutím Vlády České republiky ukončuje prezenční výuka  a přechází se na distanční výuku na 1. i 2. stupni základní školy.  

K této distanční výuce jsme vytvořili informace, které jsou přílohou této aktuality. 

Týden 14. - 16. 10. 2020 

1. stupeň - výuku koordinují třídní učitelé 

 •   1. -  3. ročník - učivo zadáno, třídní učitelé navážou komunikaci s rodiči (bez Vaší pomoci se neobejdeme, děkujeme)
 •   4.  - 5 . ročník - učivo zadáno, třídní učitelé začnou postupně využívat nástroje distanční výuky - Gmail, Meet, Učebny 

2. stupeň - výuku koordinují třídní učitelé 

 • 6. - 7. ročník - učí se dle zadaného rozvrhu, online videokonference  a studijní materiály zajišťují vyučující (Gmail, Meet, Učebny) 
 • 8. - 9. ročník - učivo zadáno, zítra doplníme a zveřejníme rozvrhy online videokonferencí 

Týden 19.  - 23. 10. 2020

1. stupeň - výuka bude probíhat dle pokynů třídních učitelů 

2. stupeň  - upravené rozvrhy pro jednotlivé třídy  budou zveřejněny do pátku 16. 10 .2020

Školní stravování 

 Dle školského zákona mají žáci, kteří se vzdělávají distanční formou nárok na dotovaný oběd (viz příloha) 

Žákům distanční výuky je stravování automaticky odhlášeno a v případě zájmu o oběd je nutné jej přihlásit do středy 14. 10. 2020 do 7:30 hodin.

Nástupy na oběd:

 • přihlášení žáci  - nástup od 11:30 hodin 
 • studenti  gymnázia - nástup na oběd  od 12:00 hodin 

Ošetřovné

Jak to bude s potvrzením ošetřovného zatím nebylo určeno. Předpokládá se možnost čestného prohlášení rodičů. Informace bude zveřejněna hned po rozhodnutí příslušných úřadů. Prosíme vyčkejte.​ 

Krizová škola

Naše škola je určena v krizovém plánu Jihočeského kraje jako místo, kde je poskytnuta péče​ dětem rodičů vyjmenovaných v zákoně o krizovém řízení. Prosím, pokud patří do této skupiny, je možno se přihlásit řediteli školy tel. 775 700 060. 

Vážení rodiče, víme, že situace je pro nás všechny neočekávaná, ale věříme, že společně vše zase zvládneme. 

 

 

9. 10. 2020 - Organizace výuky od 12. 10. - 23. 10. 2020

1. stupeň  - výuka beze změn (Hv bez zpěvu), bez sportovních kroužků.

2. stupeň – organizace výuky bude probíhat takto:

a) v týdnu od 12. – 16. října 2020

třídy 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat prezenčně (výuka bude probíhat ve škole)

třídy 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančně (organizace povinné distanční výuky – dle pokynů vyučujících, třídních učitelů )

b) v týdnu od 19. – 23. 10. 2020

třídy 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně (organizace povinné distanční výuky – dle pokynů vyučujících, třídních učitelů)

třídy 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat prezenčně (výuka bude probíhat ve škole) 

Žákům distanční výuky je stravování automaticky odhlášeno a v případě zájmu o oběd je nutné jej přihlásit do pondělí 12. 10. 2020 do 7:30 hodin (je možno volat i v neděli na tel. 775 700 063 p. Jelenová)

V přílohách přikládáme včerejší rozhodnutí vlády. 

 

2. 10. 2020 - Informace k mimořádnému opatření KHS JH ze dne 1. 10. 2020

Od pondělí 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 platí mimořádná opatření. Pokud je shrneme jedná se o: 

 • u 1. stupně základní školy se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy bude pokračovat, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění. 
 • (v této době nebude probíhat ani sborový zpěv) 
 • u 2. stupně se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy bude pokračovat, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (výuka sportovní výchovy pokračuje, ale bez sportovní činnosti)
 • dále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních
 • změny nastávají i v organizaci provozu školní jídelny - rozmístění stolů 1,5 m od sebe a u každého stolu může sedět maximálně 6 osob 

Všechny vydané dokumenty naleznete v přílohách níže.

 

 

1. 9. 2020 - Manuál k provozu škol a školských zařízení vzhledem ke COVID-19

Všechny vydané dokumenty naleznete v přílohách níže.

 

 

28. 8. 2020 - 1. třídy - organizace prvního školního dne

Myslíme si, že zahájení povinné školní docházky byla vždy mimořádná událost v životě každého z nás, a tak ani my bychom nechtěli naše prvňáčky o tento zážitek ochudit.  Přesto v této současné situaci musíme nastavit určitá omezení, která, věříme, rodiče pochopí:

 • dne 1. září bychom požádali, aby do školy přišli prvňáčci v doprovodu maximálně 2 rodinných příslušníků (dle pravidel GDPR je  možno pořizovat fotografie, záznam pro vlastní potřebu - je možno později v rodinném kruhu ukázat a popsat) 
 • požádali bychom rodiče, aby s prvňáčky přicházeli do školy   od 7:30 - 7:50 hodin a šli přímo do  svých 1. tříd
 • při vstupu do školy využijte prosím dezinfekci na ruce
 • vzhledem k velkému počtu osob ve třídě žádáme, aby doprovod prvňáčka měl ochrannou roušku, pro děti toto omezení neplatí 
 • ve třídě budou činnost koordinovat paní učitelky třídní, seznámí i s organizací dalších školních dnů 
 • do tříd přijde přivítat naše prvňáčky pan starosta Ing. Ivan Radosta, pan místostarosta Michal Horek společně s vedením školy 
 • ukončení prvního slavnostního dne předpokládáme kolem 8.30 hodin
 • poté bychom požádali rodiče s prvňáčky o opuštění budovy a návštěvu jiných prostor (cukrárna, kavárna, zmrzlina atd.) 

Věříme, že si první školní den společně pěkně užijeme. 

 

28. 8. 2020 - Provoz školy v úvodu nového školního roku 2020/20021

Po prostudování manuálu z ministerstva školství bychom chtěli rodiče a žáky informovat o provozu naší školy v úvodu nového školního roku. 

Hlavním kritériem, kterým se budeme snažit při provozu školy dodržovat, je co možná maximální minimalizace rizik vyplývajících ze současné aktuální situace kolem nás, ale současně se snažit o co  "nejnormálnější" provoz školy:  

 • výuka bude probíhat bez omezení, bez nutnosti používat roušky v prostorách školy
 • není ale popřeno doporučení, pokud žáci, učitelé chtějí používat roušky, samozřejmě mohou
 • budeme dbát na maximální hygienu - dezinfekci rukou (při vstupu do budovy, ve třídách, na WC, v jídelně, ve školní družině) 
 • minimalizace pohybu žáků po chodbách o přestávkách (výjimka je návštěva WC, stěhování tříd) 
 • minimalizace pohybu žáků mezi budovami 1. a 2. stupně 
 • z hygienického hlediska nemůžeme v této  chvíli zajistit pitný režim na chodbách - čaj, prosíme rodiče, aby žákům zajistili dostatek tekutin  
 • budou stanoveny přesné nástupy na oběd - seznámí s nimi vyučující 
 • příbory budou žákům vydávat paní kuchařky  přímo "do ruky", neberou si je žáci sami
 • žáci budou sedět v jídelně vždy pohromadě jako třída, nebudou se navzájem míchat s ostatními  žáky
 • výuka kroužků bude zahájena v 2. polovině září, žáci nyní dostanou přihlášky  
 • prosíme rodiče, aby do prostor školy vstupovali v nejnutnějším případě (rodiče žáků 1. tříd budou o možném vstupu do školy informování při zahájení 1. září)

V případě změn v organizaci výuky budeme rodiče, žáky bezprostředně informovat. 

Věříme, že se nám s disciplinovaným přístupem žáků a vzájemnou spoluprací s rodiči danou situaci podaří zdárně zvládnout. 

Naším prvořadým cílem v současné situaci je plně se soustředit na školní výuku. 

 

18. 9. 2020 - Organizace výuky ve školním roce 2020 /2021

Vyučování bude probíhat dle pokynů a instrukcí od MŠMT. O podrobnostech Vás budeme včas informovat na našich stránkách.

 

19. 5. 2020 - Organizace výuky pro žáky 1. stupně od 25. 5.

od 25. 5. je umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování. Jejich účast jste nahlásili třídním učitelům i s informací o stravování, popřípadě odpolední zájmové činnosti.

Bylo vytvořeno celkem 15 skupin žáků, kteří se budou vyučovat ve svých kmenových třídách. Jedná se o 198 žáků, což je 60%.

Vyučování bude probíhat dle pokynů a instrukcí z manuálu, který jsme obdrželi od MŠMT.

1. Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu rouškou

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

2. Příchod ke škole a pohyb před školou:

Z důvodu minimalizovat velké shromažďování osob před školou se bude do budovy školy vstupovat několika vchody, aby cesta do šatny a třídy byla co nejkratší.

Žáci mohou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 – 7:50, vstup bude organizován správními zaměstnanci školy, kteří budou u vchodů dohlížet na dodržování rozestupů mezi žáky. Žáci půjdou přímo do šaten, kde na ně dohlédne paní učitelka, odvede je do tříd, žáci provedou umytí a dezinfekci rukou.

a) hlavní vchod do školy – vstupují třídy:

1. patro:       1. B         1. A         1. C          2. C

2. patro:      4. C         3. A         3. B          3. C       5. C

pozn. žáci 5. C nepůjdou do své šatny, ale přímo ke třídě

b) zadní vstup – hlavní budova z ulice R. Svobodové (malá tělocvična)

2. A      4. B       2. B       4. A

c) vstup od lékárny (jako do školní jídelny)

5. A       5. B       9. A      9. B

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou toho textu). Žák, který nebude mít toto prohlášení, se nemůže účastnit výuky a nebude vpuštěn do školy!

V budově školy:

Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky.  V každé učebně je mýdlo a  dezinfekce v dávkovači a jednorázové ručníky.

Organizace vyučování, stravování  ve jídelně a volnočasová činnost 

a) organizace vyučování

Vyučování je plně v kompetenci třídních učitelů, kteří ho budou zajišťovat.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude zajištěno dodržení odstupu mezi žáky cca 2 m (nejméně 1,5 m), v tomto případě nemusí mít žáci ve třídě nasazené roušky.

Vyučování bude organizováno dle upraveného rozvrhu, který bude na stránkách školy umístěn v pátek 22. 5. 2020. Předpokládáme, že každý den budou hlavní předměty Čj, M, doplněné dalšími předměty.

Vyučování bude probíhat:

1. – 3. ročník         4 vyučovací hodiny           7:50 – 11:25

4. – 5. ročník         5 vyučovacích hodin         7:50 – 12:20

b) školní stravování

Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla.

Obědy žákům jsou automaticky přihlášeny, pokud o to rodič projevil zájem a nahlásil při zjišťování zájmu.

Stravování žáků bude organizováno tak, aby stravování žáků 1. – 3. ročníku skončilo v 12:00 h a 4. – 5. ročníku v 13:00 h, případně tak, aby žáci stihli odjezdy autobusů.

V případě, že žák, který se přihlásil ke stravování, na oběd nepůjde, je potřeba oběd odhlásit ve ŠJ, paní Sládková tel. 775 700 064, mailem jidelna@zsmilevsko.cz.

c) volnočasové aktivity „družina“

Žáky, kteří projevili zájem o volnočasové odpolední aktivity, si převezmou příslušní pedagogičtí pracovníci. Odpolední aktivita bude probíhat ve stejné třídě, v které probíhalo vyučování.

Zde s nimi budou provádět volnočasové aktivity, popřípadě budou využívat uzavřený venkovní areál školy.

Žádáme rodiče žáků, aby na formulář čestného prohlášení připsali čas a způsob odchodu (sám, v doprovodu – koho) ze školy.

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni. 

 

6. 5. 2020 - Informace pro rodiče žáků 9. ročníku, kteří jsou od 11. května přihlášeni k docházce na přípravu na přijímací zkoušky.

vzhledem k počtu přihlášených jsou určeny dvě skupiny (9. A, 9. B). Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení je neměnné.

V týdnu od 11. – 15. května 2020  bude probíhat výuka ve dnech pondělí, středa a pátek od 8:00 – 11:30 h (2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika). 

V některých vyučovacích dnech bude každá skupina ještě rozdělena na dvě menší skupiny, aby byl prostor pro individuální práci se žáky.

Třídní učitelé si žáky vyzvednou před školou – 9. A  7:50 h  a  9. B  8:00 h.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Zákonný zástupce žáka je povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví, který naleznete na webu školy www.zsmilevsko.cz.  Tento formulář žák odevzdá při prvním příchodu do školy. Bez tohoto podepsaného prohlášení není možno se účastnit výuky.

 • při výuce bude sedět jeden žák v lavici
 • každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Ve třídě při dodržení rozestupů nosit roušku nemusí, při pohybu ve společných prostorách ano
 • dezinfekce na ruce je ve škole zajištěna
 • výdej obědů ve školní jídelně se bude řídit dle pravidel MŠMT ČR

Podrobné informace naleznete v metodice Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, která je také na stránkách školy.

 

2. 5. 2020 - Soubor hygienických pokynů pro ZŠ

v podvečer 2. 5. 2020 zveřejnilo MŠMT ČR dlouho očekávaný manuál hygienických pokynů pro ZŠ, který naleznete   ZDE

Součástí materiálů je také čestné prohlášení pro rodiče, které naleznete  ZDE.

Po rychlém prostudování materiálů Vás budeme informovat o konkrétních krocích, které povedou k realizaci tohoto pokynu na naší škole. 

Protože jsme zjistili, že je někdy obtížné se na výše uvedené odkazy dostat (webová stránka ministerstva je přetížena a padá), přikládáme soubory ještě jako přílohy této aktuality.  

 

Opatření z března 2020

- uzavřena škola, školní družina i školní klub

- kancelář školy bude v pátek 13. března otevřena od 8 - 14 hodin

- obě tělocvičny školy jsou také uzavřeny i pro odpolední mimoškolní aktivity (doporučení Bezpečnostní rady ORP Milevsko)

- připravujeme komunikační kanály pro předávání, ale i kontrolu studijních materiálů mezi školou, rodiči a žáky

- v případě potřeby máme pro rodiče připravenu Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

- školní jídelna nevaří a obědy budou po dobu trvání opatření žákům automaticky odhlášeny

- vyučující připraví žákům studijní materiály, které jim budou elektronicky zaslány, umístěny na webových stránkách školy v pondělí 16. 3. 2020

- v případě potřeby Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let je formulář k dispozici níže, případně v kanceláři

 

Mimořádná opatření - zprávy

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko o uzavření budovy školy od 11. března do odvolání. Žákům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy.

Písemné znění vyhlášení vlády ČR  .

Informace České správy sociálního zabezpečení, které se týkají karantény a nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let, neleznete zde.

Formulář ve formátu pdf - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) je ke stažení  .

Formulář ve formátu doc (možnost vyplnění na PC) - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) je ke stažení  .

Vyjádření Ministerstva školství k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol naleznete .

 

Co byste měli vědět o koronaviru

Informační video ministerstva zdravotnictví ke koronaviru. Zdroj: Ministerstvo zdravontictví