24. 8. 2020 - Něco z historie školy

První písemné záznamy o naší škole pocházejí z roku 1879, kdy se škola přestěhovala do nové budovy č. 183 – dnešní budova gymnázia. V roce 1888 bylo provedeno rozdělení školy na chlapeckou a dívčí. Krátce po světové krizi ve 30. letech 20. století se podařilo prosadit výstavbu nové 24 třídní školy v dnešní Jeřábkově ulici.

Dne 19. prosince 1931 schválil zemský úřad městu půjčku 2 miliony Kč a současně schválil i zahájení stavby. Pozemek na školy byl koupen od pana Josefa Prince za 3000 Kč. Byla zadána soutěž na projekt budovy školy, která ponese název „Masarykovy školy“. Vítězem soutěže se stala firma Ing. Jana Zadražila. Rozpočet stavby činil dle tohoto plánu 2 546 000 Kč. Práce zednické, železobetonářské a dodávka železa byly zadány firmám Paukner-Roubík-Stupka, práce kamenické panu Zítkovi, tesařské panu Kadlecovi ze Sepekova, klempířské panu Urbanovi, pokrývačské panu Svatkovi, truhlářské panu Duškovi, zámečnické panu Poplšteinovi, natěračské panu Krajícovi a Bubeníčkovi, kamnářské panu Fialovi a dalším. Se stavbou nové budovy školy bylo započato 1. července 1934. Školní rok 1935/36 začal již v nové budově, a to v neděli 1. září 1935. Starosta města Karel Mach přednesl slavnostní projev. Po něm promluvil okresní školní inspektor Václav Levý. Ředitelem školy se stal Karel Dolista.

Válečné roky znamenaly pro školu velké komplikace. 21. května 1938 prožívala škola vzrušení způsobené obrannými opatřeními k zadržení hrozícího vpádu německé armády do naší vlasti. Z členů učitelského sboru byl povolán k okamžitému nastoupení do zbraně Josef Bodlák. 23. května 1938 při mobilizaci dále odcházejí Josef Suk, Jaroslav Blecha, Jaroslav Jarolímek a Kostečka.

15. března 1939 obsadilo říšskoněmecké vojsko Čechy a Moravu a zabavilo veškerý vojenský materiál. V Milevsku bylo německé vojsko ubytováno v našich školách, byla zabrána budova chlapecké školy, a tak se vyučovalo na škole dívčí s tím, že se střídali chlapci a dívky po dnech. Za války se mezi dětmi rozšířila obrna, kvůli níž byla škola na nějakou dobu uzavřena. Škola byla střídavě obsazována Němci, byl zde také umístěn Kinderlager pro dívky.

Po Karlu Dolistovi, který 1. července 1939 odchází na trvalý odpočinek, je nově jmenován ředitelem školy František Mlada (spolupracoval na Ottově naučném slovníku). Ten ale 9. října 1939 náhle umírá. Na jeho místo nastoupil Václav Grill a po něm v roce 1940 Bedřich Zítek. 17. září 1941 navštívil školu ministr školství Jan Kapras. V březnu 1943 všichni učitelé museli vykonat písemnou zkoušku z němčiny, později pak ústní zkoušku před německou zkušební komisí. 31. října 1944 opustil školu z důvodu totálního nasazení učitel Josef Lejčar a nastoupil na místo dělníka v Německém Brodě. Dne 22. dubna 1945 opustil školu Kinderlager, ale škola byla obsazena uprchlíky a kvůli častým náletům bylo opět rušeno vyučování. Dne 11. května 1945 v 9 hodin vjelo do Milevska ruské vojsko a došlo k zabrání školní budovy vojáky.

Po válce byla pětistupňová známkovací stupnice a docházka do školy byla až do patnácti let. Jako nepovinné předměty jsou ve škole zavedeny těsnopis a psaní na stroji. Škola se také zapojila do testů z matematiky, které zorganizoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Jako povinný vyučovací předmět byla zavedena ruština.

Stravování žáků bylo vyřešeno výstavbou školní jídelny v ulici Růženy Svobodové, která se pro žáky otevřela v roce 1956. Jídelna fungovala až do roku 1985, kdy její funkci převzala nově vystavená školní jídelna v ulici Za Krejcárkem. Mezi školou, novou jídelnou, družinou a polytechnickým pavilonem byly vystaveny spojovací chodby. Prostor bývalé staré jídelny je dnes využíván jako gymnastický sál pro výuku tělesné výchovy.

V roce 1979 byla stará budova dílen v akci Z přebudována na nový polytechnický pavilon, v kterém jsou dnes umístěna oddělení školní družiny, počítačová učebna a učebna dílen. Na zdech se dochoval reliéf a malby, které se žáky vytvořil akademický malíř Karel Stehlík. Vývoj se nesmí zastavit, a tak i dnes probíhá neustálá modernizace školy – vybavují se odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyňka, počítačová učebna.

Poslední velkou akcí, kterou jsme realizovali společně v roce 2019 se zřizovatelem Městem Milevskem, byla obnova sportovního areálu školy.

A tak i po 85 letech můžeme říci, že budova školy byla postavena velmi kvalitně a nadčasově.

Ale škola, to není jenom budova, ale to jsou především lidé, kteří v ní pracují a starají se o to, aby předali to nejlepší svým žákům. Snad se nám to daří…..

No, a co se v naší škole změnilo? To můžete zjistit při své prohlídce.

Jste srdečně zváni 1. září 2020. 

Přehled ředitelů:

1935-1939      Karel Dolista

1939                František Mlada

1939-1940      Václav Grill

1940-1942      Bedřich Zítek

1943-1945      Václav Grill

1945-1950      Bedřich Zítek

1951-1953      František Zeman

1954-1956      Josef Zima

1956-1962      František Zeman

1962-1968      Rudolf Pravda

1968-1970      Josef Nesporý

1970-1977      František Zeman

1977-1991      Jiří Ira

1991-1998      Marie Kovářová

1998-              Martin Hrych

Současnost:    Školní rok  2020/2021

Počet žáků:     570 žáků

Počet tříd:       26 tříd

Počet zaměstnanců: 37 učitelů, 9 asistentek pedagoga, 4 vychovatelky ŠD, 9 správních pracovníků, 8 zaměstnanců ve školní jídelně.                                                 

Obrázek